razrabotki

Отчитане на банкови кредити

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - разработка 

Съдържание

І. Характеристика на кредита като обект на отчитане

  1. Форми на кредита

      1.1. Стоков кредит

      1.2. Лизинг

      1.3. Кредит в парична форма

      1.4. Държавен кредит

      1.5. Емисионен кредит

  1. Видове банкови кредити

      2.1. Краткосрочни кредити

      2.2. Дългосрочни кредити

ІІ. Отчитане на предоставените краткосрочни кредити

IІІ. Отчитане на предоставените дългосрочни кредит

Заключение

Използвана литература:

  1. Стефанова, Пенка, „Банки и кредитно посредничество”, Тракия-М, София, 2000 г.
  2. Димитрова, Ренета, „Банки и Банково дело”, Тракия-М, София, 2002 г.
  3. Стоянов, Ст., Сн. Башева, Д. Фесчиян, „Банково счетводство”, УИ „Стопанство”, София, 2006 г.
  4. Стоянов, Ст., Р. Пожаревска, Л. Рангелова, „Счетоводство на банките”, Второ издание, Форком, София, 2006 г.
  5. Търговски закон
  6. Закон за банките
  7. Наредба № 9 на БНБ
  8. Интернет: bnb.bg