Razrabotki

Културната политика и развитието на читалищна библиотека

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 27 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Исторически и съвременни измерения на библиотеките.   
 3. Съвременно състояние
 4. Място и значение на библиотеките за обществото
 5. Културна политика на библиотеката при читалището „Никола Й. Вапцаров 1866“ – гр. Благоевград
 6. Културни мероприятия на читалищната библиотека
 7. Заключение
 8. Използвана литература


Използвана литература:

 • Бърнев, П, М. Бърнева. Изследователска и образователна дейност в глобалното информационно общество. – В: Дни на науката на Република България и Република Македония (Научни доклади, 27-29 май 1999 г., София), С., 1999, 362-363 с.
 • Добри библиотечни практики. Сборник. Съст. Таня Тодорова, София, WINI – 1837, 2009. 276 с.
 • Дончева, Анета, Грашкина – Минчева, Ваня, Георгиева, Елена. Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт. Учебник. София, Българска библиотечно-информационна асоциация, 2014. 288 с.
 • Кайкова, А. Нови библиотечни практики в Детски отдел на РБ „Сти-лиян Чилингиров” // Б и б л и о т е к а, 2007, № 5-6, 25-27 с.
 • Миланова, Милена. Библиотечни фондове и каталози. Учебник. София, Българска библиотечно-информационна асоциация, 2013. 264 с.
 • Минчева., А., Дончева, А. Димчев. „Насоки за развитие на обществената библиотека. Ръководство за библиотечни мениджъри”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009.
 • Младенова, М., „Библиотека”, бр.2, 2011. 11-15 с.
 • Наръчник по информационна компетентност. Съст. Иванка Павлова, София, WINI – 1837, 2009. 151 с.
 • Организация и управление на работата в обществената библиотека”. Направление 2, С., 2013.
 • Русинова, Е. Поглед към съвременната читалищна библиотека // zora.sliven.net/res_bvk.php?res=3&chapter=12 - 49k, 11.03.2008 г.
 • Тодорова, Таня. Библиотечни политики. София. Авангард Прима, 2010. 192 с.
 • Янакиева, Елена, Игнатова, Красимира, Папазова, Красимира, Панчева, Цветанка. Библиотечно справочно-библиографско и информационно обслужване. Учебник. София, Българска библиотечно-информационна асоциация, 2013. 276 с.
 • Янкова, Иванка. Нормативната уредба на библиотеките в България. София, изд. „За буквите – О писменехь”, УИ „Св. Климент Охридски”, 2009. 224 с.