Razrabotki

Девиантно поведение - противообществените прояви на малолетните

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 21 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Теоретична част
  • Същност на противообщественото поведение на малолетни и непълнолетни лица
  • Фактори довели до противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Мерки и борба срещу противообществените прояви
 3. Описание на казус и варианти за решаване на проблема
 4. Примерен план за превенция на противообществените прояви
 5. Превенция на противообществени прояви
 6. Изводи и заключение

Използвана литература:

 1. Анализ на състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните//Сп. Обществено възпитание, № 2/2012.
 2. Данни на НСИ (НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ). 2018.
 3. Манчева, Р. Диагностика на личността с девиантно поведение. Бл., 2017.
 4. Марулевска, К. Социално-педагогическите институции и организации в системата за превенция на детското асоциално поведение. (Сборник статии). Бл., 2011.
 5. Попова, С. възпитание и превенция: концептуални и терминологични уточнения//Сп. Педагогика, № 6/2014,.
 6. Петков, Г. Детската престъпност. Велико Търново. Абагар, 1998.
 7. Тодорова, Л. Превенция на асоциалните прояви на учениците. (сборник студии). Бл. 2011.
 8. Томанов, К. Анализ на дейността на Централната комисия за последните три години (Детето и законът)//Сп. Обществено възпитание, № 1/2015.
 9. Чурукова, Л. //Комбинирани консултативно-терапевтични подходи в социално-педагогическата дейност. Тодорова, Л. Превенция на асоциалните прояви на учениците (сборник студии). Бл., 2011.
 10. Чурукова, Л. Педагогика на девиантността. Бл., 2015.