Razrabotki

Европейска политика за киберсигурност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разаработка - 16 страници  

Съдържание

1. Увод

2. Условия за създаване и развитие на политика на Европейския съюз по проблемите на киберсигурността

3. Формиране и структура на политиката по киберсигурността в Европейския съюз

4. Анализ на национални стратегии за киберсигурност на държави членки на Европейския съюз

5. Стратегическата концепция на НАТО 2020 в областта на киберсигурността и нейното влияние в Европейския съюз

6. Заключение

 

Библиография:

  • Белова, Г., Европейска интеграция, Сиела, София, 2008 г.
  • Велкова, Л., Милина, В., Дочева, И., Панчев, И., Слатински, Н., За еволюцията на понятието „Сигурност”, Аспекти на Сигурността, С., 2012 г.
  • Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г.
  • Иванов, В., Интелигентна система за национална сигурност. Възможности, подходи, решения. София, 2014 г.
  • Касенова, М. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТОМ, Основы трансграничного управления интернетом, Статут, 2013
  • Марин, Н., Юрисдикцията на Съда на Европейския Съюз в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2011 г.
  • Маркова, Цв., Правен режим на информационната сигурност, София 2015, ISBN: 978-619-7143-03-4
  • Милина, В.,”Предизвикателства пред международната киберсигурност”,списание „Военен журнал”, Издание на министерството на отбраната, 2012 г., бр. 3-4
  • Попова, Ж., Засиленото сътрудничество като форма на упражняване на компетентност от няколко държави членки на ЕС, „Право, управление и медии през XXI век, Юбилеен сборник на ЮЗУ, ПИФ, Том II, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2012 г. с. 18.