Razrabotki

Емпирично социологическо изследване. Тема: Проучване отношението и поведението към децата бежанци

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Емпирично социологическо изследване  - 15 страници

Тема: Проучване отношението и поведението към децата бежанци

 

Съдържание:

 1. Обосновка за провеждане на ЕСИ
 2. Тема на емпиричното изследване
 3. Цел на изследването (общественото мнение)
 4. Задача на изследването
 5. Обект и предмет на изследването (кой изследваме)
 6. Метод на регистрация
 7. Количествено изследване
 8. Анализ на резултатите
 9. Изводи
 10. Библиография

 

 

 1. Библиография
 1. Божилова, В. Понятиен апарат и етапи на социалната работа с общности. В: ГСУ, Факултет по педагогика, Книга Социални дейности, том 101, 2009.
 2. Боянова, В. Подготовка за семеен живот на бъдещи родители с различна етнокултурна принадлежност. Сп. Интеркултурно образование, бр.1/2006.
 3. Баева, М. Педагогика на приобщаването – включващо образование. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2009
 4. Иванова, И. Образованието: мулти или интеркултурност. Шумен, 2002
 5. Тоцева, Я. Интеркултурно образование и образователна интеграция в българското училище. Сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, бр.4/2010
 6. Чавдарова – Костова, С. Съвременни предизвикателства пред интеркултурното възпитание. С., 2010.