Razrabotki

Качествено изследване. Тема: Бездомни и безпризорните деца на улицата

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Качествено изследване - 14 страници 

Съдържание

 1. Тема на качественото изследване
 2. Цел на качественото изследването
 3. Качествен метод на изследване
 4. С кого ще се проведе изследването
 5. Актуалност на изследването
 6. Дълбочинно интервю
 7. Анализ
 8. Библиография

 .................

 1. Тема на качествено изследване

Във връзка за да се направи сериозно и задълбочено проучване по проблема свързан с бездомните и безпризорните деца, избрах темата за моето емпирично социологическо изследване да бъде „БЕЗДОМНИ И БЕЗПРИЗОРНИТЕ ДЕЦА НА УЛИЦАТА“.

Задълбоченото изследване на тази тема е предизвикано от факта, че обществото не се опитва да отрече съществуването на „децата на улицата“. Интерес към тях проявяват медиите и представите­ли както от правителствени, така и от редица неправи­телствени организации. Специалисти като педагози, пси­холози, социолози, лекари и други разглеждат пробле­мите на тази категория деца.

 

 1. Цел на качественото изследването

Редица приоритети в законодателството и в държавната политика за закрила на детето в Република България регламентират и закрилата на „децата на улицата“, грижата за тяхното правилно развитие, възпитание, обучение и социализацията им в обществото.

Качественото изследване има за цел да установи проблема свързан с  безпризорните и бездомните деца.

 

 1. Качествен метод на изследване

Използваният метод за провеждане на качественото изследване – дълбочинно интервю.  

Ще бъдат интервюирани хора, които поради обстоятелства имат отношение и натрупан опит към проблема свързан с бездомните и безпризорни деца на улицата.

 

 1. С кого ще се проведе изследването

Дълбочинното интервю ще се проведе с определена таргет група, която имат натрупан опит свързан с бездомните и безпризорни деца на улицата.

Ще бъде проведено индивидуално интервю със социален служител.

Въпросите, които ще бъдат зададени на социалния служител ще бъдат „отворени“ въпроси, като той не е длъжен да спазва техният ред и формулировка.

Разговорът няма да се документира в писмен вид в монета на провеждането му, а ще бъде направен аудиозапис с предварително съгласие на интервюирания. Ако интервюираният не е дал съгласието си интервюто да бъде записано, след неговото приключване  интервюиращият детайлно описва дискутираните проблеми.

В края на интервюто се прави анализ на получените отговори от респондента.

Библиография

1) Военкинова, Ж. Деца на улицата. Сп. „Предучилищно възпитание“, бр. 1, 2005.

2) Коларова, Ц. Мерки за реинтеграция на детето в семейс¬твото. Сп. „Предучилищно възпитание", бр. 1,2005.

3) Копрева, С. Непълното семейство и неговия потенциал. Сп. „Предучилищно възпитание", бр..Ю, 2007.

4) Кривирадева, Б. Социални услуги за деца (учебно помагало). Габрово: ЕКС-ПРЕС. 2009

5) Кьосева, Цв. Емоционалното развитие на деца, лишени от родителски грижи. Сп. „Предучилищно възпитение“, бр. 5, 2007.

6) Тодорова, М. Лишени от родителски грижи. Електронно списание Аз-жената 2007-11-05, Интернетwww. az-jenata. Com

7) Изард, К. Психология емоции. Питер, М„ 2003.