Razrabotki

Алекситимия и психично здраве

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание

 1. Увод
 1. Алекситимия и психично здраве
 1. Концепции и дефиниции психично здраве

3.1. Лошо психично здраве

3.2. Детерминанти на психичното здраве

3.3. Социо-икономически фактори и психично здраве

3.4. Стратегии за превенция

3.5. Взаимодействие между превенция и промоция в областта на психичното здраве

3.6. Ранна интервенция

 1. Редефиниране на психичното здраве
 1. Позитивните ефекти на субективното и психологическото благополучие върху личностното развитие и здравето
 1. Заключение

Библиография:

 1. Ончев Г. Личностова абнормност в клиничната практика, 2-ро издание. София: Контекст, 2012.
 2. Попов Г. Обща и клинична психопатология. Варна: Стено, 2010
 3. Занкова, К. Личностни предиктори на възприетия стрес и психичното здраве. Дипломна работа за защита на магистърска теза по Клинична и консултативна психология с научен ръководител проф. д.пс.н. Х. Силгиджиян. 2008
 4. Попов, Ив. Психично здраве: Концепции, детерминанти и интервенции. Кн. Социална медицина, № 1, 2018, 17-20.
 5. Стефанова, И. Влияние на възрастта върху психичното благополучие в ранна, средна и късна възрастност. Годишните на СУ „Св. Кл. Охридски“, кн. Психология, т. 98 (под печат). 2005.
 6. Силгиджиян, Х., Карабельова, С., Герганов, Е., Генов, Ю. (2007) Подобни и различни в рамките на българската култура. Годишните на СУ „Св. Кл. Охридски“, кн. „Психология“, ò. 96, № 1, 5–74.