razrabotki

Анкетно проучване на продължаващо професионално обучение на учители

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - анкетно проучване

Съдържание:

  1. Увод
  2. Теоретична част
    • Продължаващото професионално образование на учителите
  1. SWOT анализ на продължаващо професионално обучение
  2. Анкета

Методика

Изследването има за цел да проучи мнението на учителите в процеса на диагностика на статуса на учителската професия и нейната позиция в обществото.

Инструментариумът включва метода анкета.

Общо са изследвани 11 учители. Те имат различен професионален опит и са подбрани на случаен принцип.

Резултати

В направеното изследване за статуса на учителя в съвременното общество, което се проведе под формата на анкета.

Анкетата се състои от 20 въпроса, от отворен и затворен тип.

  1. Анализ на резултатите
  2. Изводи
  3. Заключение

Литература:

Жирякова, П. (1995) ,Извънкласната и извънучилищната дейност: идеите на обновяването, обновяване на идеите- Педагогика , № 12.

Найденова, В. (2004), Професионалният облик на съвременния учител,София, Фактум.

Цанков, Николай. (2009), Компетентностният подход в образованиет, Благоевград, Унив. изд. Неофит Рилски.

Павлов, Д. (2001), Образователни информационни технологии, София, Издателство „Даниела Убенова”, модул трети.