Razrabotki

Базисни характеристики на процеса на подготовката на детето за училище

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Теоретична разработка - 13 страници

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Базисни характеристики на процеса на подготовката на детето за училище
 3. Аспекти на подготовката на децата за училище
 4. Съществени моменти от подготовката на децата за училище
 5. Физическо (морфологично) развитие на децата за подготовка за училище
 6. Заключение


Литература:

 • Въчева, С. Структура на готовността на децата за училище. сп. SocioBrains, ISSUE 22. 2016.
 • Галчева, К, Г. Галчев, Възпитанието на детето. Пазарджик: 1994.
 • Дончева, Ю., Познавателните интереси към околната действителност – ре­ферентен компонент в структурата на интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст – сп. Педагогика. бр.1, с.123, 2014;
 • Люблинска, А. А., Детска психология. София: Наука и изкуство, 1978;
 • Стоянова, И., Начини за приложение на иновационни методи, технологии и подходи във възпитателно образователния процес на 6 – 7-годишните деца. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Том XXI D, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 314- 324;
 • Стоянова, И., Ч. Сотиров, „Игрови педагогически технологии в предучи­лищна възраст“ – сп. SocioBrains, ISSUE 45. 2018.
 • Факирска, Й. Предучилищна педагогика. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2012.
 • НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. Издадена от министъра на обра­зованието и науката.