razrabotki.net

Бизнес план на фирма ,,Грот-мебел“ ООД за периода 2016 -2017 г.

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - Бизнес план

Съдържание:

 1. Увод.
 2. Данни на фирмата.

III.Стратегия на фирмата.

 1. Анализ на околната среда.
 2. Матрица на БКГ.
 3. Силни и слаби страни на фирмата.
 4. Многофакторна портфолио-матрица на Дж. Електрик.
 5. Матрица на Ансъф.
 6. Генериране и оценяване възможностите за действие.
 7. Формулиране на стратегия и дефиниране на целите на фирмата.
 1. IV. Финансови показатели.
 1. Показатели, характеризиращи задлъжнялостта.
 2. Показатели, характеризиращи обращаемостта.
 3. Показатели, характеризиращи ефективността.

 

 1. V. Примерна таблица.
 2. VI. Обем на производство.

VII. Заключение.

VIII. Използвана литература.

 1. Баланс за 2016 и 2017г. на фирма ,,Грот-мебел” ООД гр. Благоевград
 2. Отчет за приходите и разходите за 2016 и 2017г. на фирма ,,Грот-мебел” ООД гр. Благоевград
 3. Гълъбов, Марин. Насоки за анализа на печалбата, 2008.
 4. Илиев, Валентин. Счетоводно отчитане на капиталите, 2009
 5. Колева, Хр., Финансови отчети, С., ФорКом, 2008.
 6. Косев, Д., Счетоводство Теоретични и нормативни основи, С., Софтрейд, седмо издание, 2008.
 7. Косев, Димитър. Счетоводство на предприятието, 2008.
 8. Ковачев, Александър. Печалба и счетоводното й отразяване, 2011.
 9. Стоилова, Д., Финансов мениджмънт, Бл-град, БОН, 2009.
 10. Гълъбов, Марин. Насоки за анализа на печалбата, 2008.
 11. Ковачев, Александър. Печалба и счетоводното й отразяване, 2011.
 12. Палешутски, К. Управление на малки и средни предприятия. Благоевград, 2011.
 13. Чуков, Кр., Финансово – стопански анализ, С., УИ „Стопанство“, 2011.