razrabotki.net

Бизнес план на фирма ЕТ „Сорели - Елка Гиздова” гр. Симитли за периода 2014 – 2015 година

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

22 страници - Бизнес план

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Увод
 2. Данни на фирмата
 3. Стратегия на фирма ЕТ Сорели - Елка Гиздова

3.1. Анализ на околната среда

3.1.1. Конкуренти

3.1.2. Клиенти

3.3. Силни и слаби страни на фирмата

3.4. Многофакторна портфолио-матрица на Дж. Електрик

3.5. Матрица на Ансъф

3.6. Генериране и оценяване възможностите за действие

3.7. Формулиране на стратегия и дефиниране на целите на фирмата

3.7.1. Пазарни  стратегия на ЕТ Сорели - Елка Гиздова

3.7.2. Дългосрочни цели на фирма ЕТ Сорели - Елка Гиздова

4.Финансови показатели

4.1. Анализ на краткосрочните състояния на ЕТ „Сорели – Елка Гиздова”

4.2. Анализ на дългосрочното финансово състояние на ЕТ „Сорели – Елка Гиздова”

4.3. Анализ на показателите за ликвидност

4.4. Анализ на рентабилността на стопанското предприятие за периода 2014– 2015 г.

4.5. Анализ на показателите за ефективност

4.6. Анализ на показателите за финансова автономност на предприятието

4.7. Показатели за събиране на вземанията и погасяване на задълженията

4.8. Анализ на показателите за обращаемост на краткотрайните материални активи

 1. Общи изводи и препоръки, произтичащи от проведения финансово-счетоводен анализ в ЕТ „Сорели – Елка Гиздова” град Симитли за периода 2014 – 2015 г.

Заключение

 Използвана литература:

 1. Бонев, Живко. Увеличаване на основния капитал на стопанските организации със собствени средства, 2006.
 2. Гълъбов, Марин. Влияние на капиталовата структура при финансиране с ценни книжа и стойността на фирмата, 2008
 3. Гълъбов, Марин. Насоки за анализа на печалбата, 2008.
 4. Душанов, Иван. Обща теория на счетоводството, Ромина, 2008.
 5. Златев, Иван. Отчитане на собствените капитали на предприятието.
 6. Илиев, Валентин. Счетоводно отчитане на капиталите, 2009
 7. Колева, Хр., Финансови отчети, С., ФорКом, 2008 г.
 8. Ковачев, Александър. Печалба и счетоводното й отразяване, 2011.
 9. Стоилова, Д., Финансов мениджмънт, Бл-град, БОН, 2009 г.
 10. Гълъбов, Марин. Насоки за анализа на печалбата, 2008.
 11. Чуков, Кр., Финансово – стопански анализ, С., УИ „Стопанство“, 2011.
 12. Чуков, Кр., Анализ на приходите, печалбата и рентабилността на предприятието (проблеми и решения), С., УИ „Стопанство“, 2009.

 Закон за счетоводството