Razrabotki

Бизнес план на фирма „Тути – фрути” ООД за периода 2018 - 2019 година

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Бизнес план - 26 страници

Съдържание:

 1. Увод.
 2. Данни на фирмата.

III.Стратегия на фирмата.

 1. Анализ на околната среда.
 2. Матрица на БКГ.
 3. Силни и слаби страни на фирмата.
 4. Многофакторна портфолио-матрица на Дж. Електрик.
 5. Матрица на Ансъф.
 6. Генериране и оценяване възможностите за действие.
 7. Формулиране на стратегия и дефиниране на целите на фирмата.
 1. IV. Финансови показатели.
 1. Показатели, характеризиращи задлъжнялостта.
 2. Показатели, характеризиращи обращаемостта.
 3. Показатели, характеризиращи ефективността.
 4. V. Примерна таблица.
 5. VI. Обем на производство.

VII. Заключение.

VIII. Използвана литература.

 Използвана литература:

 1. Баланс за 2018 и 2019г. на фирма ,,Тути - Фрути” ООД гр. София
 2. Отчет за приходите и разходите за 2018 и 2019г. на фирма ,,Тути - Фрути” ООД гр. София
 3. Колева, Хр., Финансови отчети, С., ФорКом, 2008.
 4. Косев, Димитър. Счетоводство на предприятието, 2008.
 5. Ковачев, Александър. Печалба и счетоводното й отразяване, 2011.
 6. Стоилова, Д., Финансов мениджмънт, Бл-град, БОН, 2009.
 7. Гълъбов, Марин. Насоки за анализа на печалбата, 2008.
 8. Ковачев, Александър. Печалба и счетоводното й отразяване, 2011.
 9. Палешутски, К. Управление на малки и средни предприятия. Благоевград, 2011.