razrabotki.net

Бюджетиране и контролинг. Елемент на стратегическия счетоводен мениджмънт

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - разработка

Съдържание:

 1. Счетоводно бюджетиране. Компетентност на стратегическия счетоводен мениджмънт
 2. Еволюция на предвоенното българско счетоводно бюджетиране.
 3. Съвременни постановки за счетоводното бюджетиране.
 4. Средносрочно и оперативно счетоводно бюджетиране.

Литература:

 1. Белмер, Ф., Обща теория на счетоводството, Трето допъл­нено издание, В., печ. "Новини", 1932.
 2. Бойчев, Б. П., Счетоводство и калкулации в земеделските стопанства, Том първи: Обща част и счетоводство на Трудово-кооперативните земеделски стопанства (ТКЗС), Второ прера­ботено и допълнено издание, Д.С.П. за печатане и книгоиздаване, гр. Сталин, 1951.
 3. Георгиев, Ал., Калкулация на индустриалното производство, С., 1940.
 4. Демостенов, С., Теорети­ческа политическа икономия, Част 1, УИ, С., 1991.
 5. Добрев, Д., Учение за отделното стопанство, С., 1941.
 6. Дечев, Г., Систематични упражнения по счетоводство, С., 1946.
 7. Каменов, К., Н. Колев, Отчетност и контролинг при управлението по це­ли, Свищов, 1995.
 8. Ман, Р., Е. Майер, Контролинг за начинаещи, Орак, Варна, 1995.
 9. Мелник, М. В., Източници и тенденции в развитието на управленската отчетност и анализ, в сб. Съвременни аспекти на счетоводството в България и Русия, изд. „Ценов", Свищов, 2002, с. 187.
 10. Симеонов, О., Контролинг: оперативен контролинг, изд. „Тракия-М", С., 2000.
 11. Николов, Н., Финансов анализ, Princeps, Варна, 1996, с. 241 - 242).
 12. Трифонова, Т. и др., Корпоративни финанси, изд. „Тракия-М", С., 1999.
 13. Трифонов, Т., Системи и методи за анализ на разходите и калкулиране на себестойността, С., 2003.
 14. Терехова, В. А., Състояние на международните изследвания по хармониза­цията на отчетността на границата на третото хилядолетие, в сб. Съвременни аспек­ти на счетоводството в България и Русия, изд. „Ценов", Свищов, 2002.
 15. Янакиев, Р. и др., Учебник по обща теория на социалистическото управление, Част първа, Наука и изкуство, С., 1971.