Razrabotki

Видове комуникативни нарушения. 2 вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Теоретична част
    • Говорни и езикови, комуникативни нарушения

ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ

Артикулационни нарушения

ЧАСТИЧНИ ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ

Гласови нарушения

Артикулационни нарушения

ЦЯЛОСТНИ ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ

ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ

  1. Заключение

Използвана литература:

  • Бояджиева-Делева, Е.СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, Катедра „Специ­ална педагогика и логопедия“;
  • Пенчева, С., Когнитивна невропсихология. Издателство „Вега Словена – ЖГ“, С., 2000
  • Симонска, М., Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детска възраст. Бл., 2013
  • Тодорова, Е., 2014, Диференциране на симптомите на непра­вилно функционираща фонологична езикова система от проявите на артикулационни дисфункция, Годишник на НБУ, Том 1.
  • Ценова, Ц., Логопедия – описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения. С., Радар Принт, 2009