Razrabotki

Военно разузнаване на Република България

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - теоретична разработка

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Увод
 1. Същност на разузнаването
 1. Възникване на военното разузнаване в България
 1. Военно разузнаване в Р. България понастоящем     
 1. Характеристика на разузнавателната дейност. Фази и етапи
 1. Заключение

Използвана литература: 

 • Василев, М. За системата за националната сигурност на Република България и проблемите по нормативното й регламентиране//Сп. Публични политики, година3/брой 2/ декември, 2012.
 • Василев-Чангов, М. Секретни операции. Разузнаване. Национална сигурност. С., 2009.
 • Великов, Иво. Опит за нов прочит на произхода и историческото развитие на разузнаването// Годишник - Варненски свободен университет. 2012.
 • Гюров, Р. Към анализа на сигурността (в контекста на контраразузнаването). С., 2011.
 • Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България. 2017.
 • Казаков, К. Управление на системата за защита на националната сигурност//Сп. Информация и сигурност. С., 2016.
 • Николов, В., Т. Трифонов. Контраразузнавателната операция. С.,
 • Лазаров, Валери - Разузнаване с хора (HUMINT), издателство „Изток Запад”, 2009.
 • Станчев, Ив. Контратерористични рейдове. „Военно издателство“ ЕООД, 2007.
 • Христов, П. Разузнавателна защита на конституционния ред. Историческа ретроспекция. Проблеми на организацията и обществения контрол. ВСУ „Черноризец Храбър”, 2003.
 • http://dis.mod.bg/