razrabotki

Възникване на служебно правоотношение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - курсова работа

Резюме

     Настоящата разработка има за цел да изложи по най-достъпният начин възникването на едно служебно правоотношение. Държавните служители се занимават основно с аналитична и техническа дейност от управленски или експертен характер, и получават заплата от бюджета на държавата. Длъжностите, заемани от държавните служители, са особено важни за функционирането на държавния апарат.

Съдържание:

 1. Увод
 2. Понятие за държавна служба и държавен служител
 3. Условия за заемане на държавна служба
 4. Възникване на служебното правоотношение

А. Конкурсна процедура

а. Обявяване на конкурса

б. Конкурсна комисия

в. Етапи

Б. Постъпване на служба

 1. Заключение

Литература:

 1. Димитров, Д., Държавнослужебно право на РБ, София, Сиела, 2010г.
 2. Костов, Д., Държавна служба, София, Сиби, 2002
 3. Къндева, Ем., Б. Йорданов, Правен режим на държавната служба, София, Сиела, 2002г.
 4. Кънева, Н., Правен режим на държавния служител, София, Кинг, 2014г.
 5. Закон за държавния служител, В сила от 27.08.1999 г. ,Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.
 6. Класификатор на длъжностите в администрацията, В сила от 01.07.2012 г., Приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., посл., доп. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2017г.
 7. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители, Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г., Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., посл, изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г.
 8. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители, В сила от 01.07.2012 г., Приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2017г.
 9. Наредба за служебното положение на държавните служители, В сила от 22.03.2000 г., Приета с ПМС № 34 от 20.03.2000 г., Обн. ДВ. бр.23 от 22 Март 2000г., посл., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.