Razrabotki

Деинситуционализация в България и ролята на държавата в процеса

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

 Съдържание:

 1. Увод
 1. Институция и институционализация
 1. Деинституционализация
 1. Важност на процеса деинституционализация и ролята на държавата
 1. Изпълнение на националната стратегия за деинституционализация

Литература:

 • Ангелова 2008: Ангелова, К. Устойчиво развитие и социална политика. // Икономика и мениджмънт. Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 6.1. Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, с. 80-84.
 • Брайкова 2000: Брайкова, Т. Теория на социалната политика. София: Парадигма, 2000.
 • Димова, Георгиева, Янева 2000: Димова, Д., Георгиева, Б., Янева, Н. Социална политика - държавна, общинска, фирмена. София: Тракия-М, 2000.
 • Доклад 2010: Доклад за изпълнението на "Национална програма за закрила на детето - 2009 г.". София: ДАЗД, 2010. Портал за обществени консултации. Министерски съвет, 2010 <http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1143> (26.10.2011).
 • Михайлов 1997: Михайлов, С. Институционализация. // Енциклопедичен речник по социология. София: М-8-М, 1997.
 • Мутафов, Шошева 1992: Мутафов, С., Шошева, В. Общопедагогическа и дефектологична деонтология. Стара Загора: ИПКУ "Анастасия Тошева", 1992.
 • Хаджийски 2002а: Хаджийски, И. Бит и душевност на нашия народ. // Хаджийски, И. Избрани съчинения в три тома. Том I. София: Изток-Запад, 2002.

.