Razrabotki

Деца в риск – определение, групи, характеристики

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 7 старници 

Съдържание

1. УВОД

2. Деца в риск – определение, групи, характеристики

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ      

БИБЛИОГРАФИЯ

  1. Жинитарова, Б. и колектив. Отнесигурност към благополучие. Хасково. Шанс и закрила. 2006 г.
  2. Кузманова-Карталова, Р. Курс лекции. 2021 г.
  3. Курс лекции
  4. Наредба за приобщаващото образование, 2017 г.
  5. Марчева-Йошовска, Петя. Предизвикателства пред екипното взаимодействие в условията на приобщаващото образование.//da.uni-vt-bg
  6. http://da.uni-vt.bg/pubinfo.aspx?p=27520