Razrabotki

Директорът на училището в системата на управление на образованието в България

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници 

Съдържание

Увод

Днес вече говорим за образователен мениджмънт. Качествен ръководител не се става само със спечелване на конкурс. Успешният директор трябва да притежава квалификации - следдипломни, други магистърски специалности, за да бъде на необходимото ниво на компетенция сред персонала си, да не се притеснява, че учителите са по-образовани...................

Основна част.

Положителните промени в българското образование не биха били докрай успешни без адекватно подготвени управленски кадри, които да разработят и реализират европейски тип образователна политика, насочена към пълноценното развитие на човешките ресурси. Съответно обновеният пазар на образователни услуги трябва да предлага обучение с високо качество, достъпно за различни „клиенти“ и потребители. За целта са необходими управленски кадри, които трябва да бъдат не просто Мениджъри и педагози/андрагози, а образователни мениджъри......................,

Изводи

Заключение

 

Използвана литература

 • Балкански, П. Професиология: въведение в специалността „Образова мениджмънт“ (ръкописи на учебни материали). Варна, 22-28 август 2004.
 • Василев, В. Психологически основи на управлението. Пловдив, 2001.
 • Гюрова, В. Подготовка и усъвършенстване на педагогически кадри като образователни мениджъри//Сп. Педагогика 7-8, 2009.
 • Допали, Дж., младши, Дж. Гнбсън, Д. Иванчсвич. Основи на мениджмънта Прев. от англ., С., Отворено общество, 1997.
 • Дракър, П. Ефективният ръководител. Издателство „Класика и стил“, С., 2003.
 • Ковачка, Ю. Теоретико-приложен модел на интерактивно обучение по образователен мениджмънт. Автореферат за присъждане на образователно-научна степен „Доктор“. Благоевград, 2009.
 • Лилова, Е. Директорът на училището – симбиоза между мениджър и лидер//Сп. Педагогика, № 2/2016.
 • Мирчева, В., Н. Ненов. Добрият директор - утопия или реалност. Изд. „Булвест“, 2000.
 • Панаьотов, Д. Мениджмънт и лидерство. НБУ,С., 2008.
 • Рамчев, К. Психология на управлението. ВСУ, В., 2002.
 • Радев, Пл. Основи на вътрешния училищен мениджмънт. Издателство „П. Хилендарски“, Пл., 2008.
 • Шехова-Канелова, М. Влияние на училищното ръководство за управление на организационната култура в училище. Издателство „Авангард Прима“, С., 2019.