Razrabotki

Държавен изпит. Образователен мениджмънт - магистър

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

84 страници - разработени въпроси за държавен изпит по "Образователен мениджмънт" - магистър

Конспект:

 1. Понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието: обект и проблемни области на мениджмънта; подходи за определяне параметрите на образователния мениджмънт; функции на мениджмънта в образователните институции; тенденции за развитието на образователния мениджмънт като теория и практика.
 2. Организационни структури в образованието: фактори, определящи структурата на организацията. принципи при изграждането на една структура; видове училищни управленски структури; типове организации в образованието според структурата; организационни връзки, реализирани от училищните управленски структури; модели на организация и управление на училището – „паяк”, „храм”, „мрежа, „грозд”
 3. Образователна система и формите на нейното управление: образователната система според ISCED; основни подсистеми на образователната система; образователна среда и образователно пространство; европейско образователно пространство; видове образователни организации – специфична структура и доминиращи функции; структурни особености и функции на управленчески звена в общини, РИО и МОМН
 4. Управление на качеството на образование: представа за тотален мениджмънт на качеството и основни направления за реализацията му в образованието; система за мониторинг на качеството на работа на институциите в образованието; понятие за ефективност и критерии за измерване при външно оценяване и самооценяване на организацията.
 5. Ефективно управление на учебния процес: понятие за управление на учебния процес; управление на учебни планове и програми; условия за ефективност на учебния процес; стандарти в образованието; подходи за външно оценяване на постиженията в учебния процес; мениджмънт на знанието.
 6. Образователна политика на училищните организации: същност; основни характеристики; видове; фактори за децентрализация в образованието и промяна на образователната политика.
 7. Принципи на училищното законодателство: исторически и съвременни аспекти.
 8. Училищна документация: видове, функции, организация и управление, информационни технологии в администрирането на образованието.
 9. Стратегии на образователните организации: стратегически анализи на външната и вътрешната среда на организацията - PEST анализ, SWOT анализ; типове стратегии; формулиране, планиране, изпълнение, оценяване на стратегии в образованието; единство и изграждане на визия, мисия, цели; стратегическо планиране; стратегическо управление.
 10. Организационна култура на съвременното училище: теории за организационната култура и организационната култура на училището; компоненти на организационната култура; типове организационни култури; организационно поведение и нива на организационната култура; мениджмънт на промяната в организационната култура.
 11. Иновации и иновационен процес в образованието: иновации, класификация на иновациите, иновационен процес; структура на иновационния процес; дифузия на иновациите; иновационен мениджмънт и педагогическа иноватика; основни за управление на иновациите; разработване, представяне, защита, оценка и изпълнение на иновационен проект - рискове
 1. Организация на иновационния процес: същност на иновациите в образованието; етапи на внедряване и утвърждаване на иновацията; Управление на промяната –характеристика на фазите; съпротива срещу промяната и модели на преодоляване; организационно консултиране и интервенция,
 2. Мениджмънт на класа в образованието: място и специфика, определения, цели и функции, концепции, принципи, ефективност; училищният клас като обект на управление; функции, стилове на управление, професионални и личностни качества на учителят като мениджър на класа.
 3. Класният ръководител като мениджър на класа: промени в ролята на класния ръководител, базови закономерности, принципи и функции в дейността на класния ръководител, съдържание на дейността на класния ръководител и изисквания към него, класният ръководител – лидер на учителския екип, работещ с класа; час на класа.
 4. Мениджмънт на класа като учебна среда: управленско-организационен аспект, управленско-технологичен аспект, управленско-хигиенен аспект; мениджмънт на класната стая като работна среда; мениджмънт на класната дисциплина и на ученическото поведение.
 5. Делегираните бюджети – критерий за финансова автономност на учебните заведения: същност на делегираните бюджети; мотиви за въвеждането им; предимства и недостатъци; технология на изработването; значението на ДБ за развитие на автономията на образователните структури и усъвършенстване на управлението им.
 6. Материално - техническата база в образованието: същност, назначение и специфика на МТБ като резултат от икономиката и финансирането на отрасъла; основни и оборотни фондове; изчисляване на потребностите от оборудване – критерий за ефективно управление на финансите.
 7. Инвестиране в образованието: същност на инвестирането; особености на инвестиционния процес в образованието; образователни иновации и инвестиране; структура на инвестициите в образованието; инвестиционни приоритети в отрасъла; развитие на нетрадиционните форми на инвестиране в образованието (спонсорство, дарителство и т.н.).
 8. Организация на труда на работната заплата в образованието: специфика на педагогическия труд; работно време на преподавателския персонал; основни критерии за тарифиране на труда в сферата на образованието ; специфичност при формирането на трудовото възнаграждение (основно и допълнително) на преподавателския състав; Законодателно регулиране на трудовото възнаграждение; количествени и качествени параметри за определяне на тарифните ставки на преподавателския състав (по видове образователни структури; звания и т.н.);
 9. Образователен маркетинг: особености на образователния маркетинг - основни понятия; субекти на образователния маркетинг; потребностите от образователни услуги като обект на изследване в маркетинга; основни направление в образователния маркетинг; вътрешно маркетингово пространство; прогнози и стратегии; ресурсно осигуряване на маркетинга
 10. Маркетинговия микс като инструмент за усъвършенстване на дейността на образователните институции: същност и основни компоненти на маркетинговия микс в образованието; използване на маркетинговия микс за промяна на образователни стратегии; модели на комуникация за реализация на маркетингови стратегии; рекламата като форма на маркетингова комуникация в образованието –варианти и съставни елементи; аспекти на разглеждане на комуникацията като вид .личностно общуване
 11. Връзки с обществеността и PR - култура на образователните институции: принципи и модели на развитие на връзки с обществеността в образованието; стереотип, обществено мнение и имидж в образованието; модели за установяване и трансформация на имидж; характеристики на дейността на лицата, които отговарят за взаимодействието на маркетинга и връзки с обществеността; специфика на дейността на асоциациите за PR в образованието.
 1. Кадрова политика в образованието:. разработване на кадрова политика; планиране на персонала; управление на процеса на квалификация на персонала; анализ и описание на работата и ролите. длъжностни характеристики и кариерно развитие на учителите
 2. Развитие на човешките ресурси в системата на образованието: стратегическо развитие на човешките ресурси; организационно обучение и учеща се организация; концепцията за учене през целия живот; система на непрекъснато професионално обучение и квалификация на персонала в образованието; планиране на личното развитие на персонала; форми и методи за обучение на персонала