Razrabotki

Държавен изпит. Предучилищна и начална училищна педагогика. ОКС - МАГИСТЪР

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Теми за държавен изпит - 82 страници 

От конспекта НЕ са разработени следните теми: № 2. № 13, № 14, № 15, № 17, № 21, № 22, № 24

КОНСПЕКТ: 

ПЪРВА ЧАСТ

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 1. Методологически подходи и методи за изследване в предучилищната педагогика. Критичен анализ на съвременни изследвания (по избор).
 2. Обогатяващото педагогическо взаимодействие като детерминантен фактор в развитието на детската дейност: елементарно манипулиране - предметна дейност – творческа игра - игра с правила.
 3. Дейностният подход като императив в педагогическото детерминиране на психическото и социалното развитие на детето. Педагогически анализ на понятието „зона на близкото развитие“. Педагогически анализ на разгръщането на системата от детски дейности.
 4. Педагогически условия за субектното развитие на детето.
 5. Обогатяващо педагогическо взаимодействие и общуване. Подкрепа на развитието на общуването на детето с възрастните и връстниците.
 6. Особености на групата на децата от предучилищна възраст. Играта като форма на самоорганизация. Взаимоотношенията на децата и включването им в социално-културната действителност.
 7. Генезис на развитието на идеите за играта в съвременната българска предучилищна педагогика (Е.Петрова, Д.Кр.Димитров).
 8. Играта като водеща в психическото развитие дейност през периода на предучилищното детство. Педагогически предпоставки за възникването и пълноценното развитие на играта.
 9. Характеристика на познавателната дейност на детето от предучилищна възраст. Педагогически технологии за развитието на ума и познавателната дейност.
 10. Характеристика на художествено-естетическата дейност на детето от предучилищна възраст. Педагогически технологии за развитието на естетическото отношение към заобикалящата среда и на детската художествено-творческа дейност.
 11. Театрализираната игра като синтетичен вид детска художествено-творческа дейност. Педагогически възможности за обогатяване на детското развитие.
 12. Теоретико-методически модел за екологическо образование на децата от предучилищна възраст.

 

ВТОРА ЧАСТ

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 1. Педагогически анализ на цялостното развитие на детето в началния етап на основното образование. Ролята на педагогическото взаимодействие в изграждането и развитието на характера, ценностната ориентация, емоционалната стабилност, способността за самоактуализация и познавателните процеси.
 2. Педагогическите технологии – фактор за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес в началното училище. Технологии на проактивната образователна среда, технологии на личностно-ориентираното обучение, технологии на развиващото обучение. Сравнителен анализ на педагогическите технологии.
 3. Подходи в обучението и възпитанието на учениците в началния етап на основното образование – интердисциплинарен, дейностен, компетентностен, индивидуален. Съдържателни и процесуално-технологични аспекти.
 4. Интерактивност и диалогичност в учебно-възпитателния процес. Развиващ потенциал на активните и интерактивните методи на обучение в началния етап на основното образование.
 5. Формиращ характер на оценяването на учебните постижения на учениците в аспекта на съдържателното и методическо разнообразие на учебните предмети (български език и литература, математика, родинознание и природознание, музика, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство)
 6. Педагогическа подкрепа на социализацията на ученика в условията на целодневна организация на учебно-възпитателния процес. Приобщаващото образование като включване на проблемните деца в училищната общност и осигуряване на подпомагаща и гостоприемна образователна среда за всички.
 7. Държавни образователни изисквания за учебно съдържание. Учебни програми за началния етап на основното образование.
 8. Приемственост в учебното съдържание между отделните класове на началното училище (български език и литература, математика, родинознание и природознание, музика, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство).
 9. Основни дейности в обучението в началните класове. Ученето (учебната дейност на учениците) и преподаването (ръководната дейност на учителя) в основната организационна форма – урока (български език и литература, математика, родинознание и природознание, музика, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство).
 10. Междупредметните връзки в обучението в началните класове (български език и литература, математика, родинознание и природознание, музика, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство).
 11. Педагогическото взаимодействие като детерминантен фактор в развитието на творческите способности на учениците. Педагогически условия за развитието на мисленето и въображението в познанието и в художествено-творческата дейност. Извънкласни форми на работа с учениците.
 12. Партньорство между училището и семейството на детето от начална училищна възраст. Съдържателни и организационно-управленски аспекти.