razrabotki

Европейска заповед за арест

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

24 страници - разработка

Съдържание

Увод

А. Същност на Европейската заповед за арест

Б. Изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена в друга държава - членка на Европейския съюз

В. Предаване на лица по Европейска заповед за арест. Транзит

Г. Издаване на Европейска заповед за арест в Република България

Д. Последици от предаването

Е. Разлики с екстрадицията

Заключение

Библиография

Приложение 1: Образец на Европейска заповед за арест

Библиография:

  1. Маринова, Г. Екстрадицията и Европейската заповед за арест. С.:Сиби, 2009.
  2. Панова, П. Европейската заповед за арест и съдебната практика. С.: Сиела, 2012.
  3. Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Обн. ДВ. бр. 46 от 3 юни 2005г., посл. изм. ДВ.бр. 53 от 27 юни 2014г.
  4. Наказателнопроцесуален кодекс, Обн. ДВ. бр. 86 от 28 октомври 2005г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 7 февруари 2017г.
  5. Прессъобщение № 113/10, Люксембург, 16 ноември 2010 г Решение по дело,C-261/09, Gaetano Mantello.
  6. Рамково решение относно Европейската заповед за арест, 2002/584/ПВР на Съвета на Европейския съюз.