razrabotki

Европейско дружество

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - разработка

Съдържание:

I.Увод

II.Изложение

1.Обща характеристика на ЕД

  • Правна уредба на ЕД
  • Наднационалността на ЕД

2.Основни елементи

2.1 Седалищe и неговото преместване

2.2 Наименование

2.3 Участието на работниците и служителите в     управлението

2.4 Капитал

3.Учредяване на ЕД

3.1 Способи за учредяване на ЕД

4.Органи на управление и контрол на ЕД

III.Заключение

Използвана литература:

1.Регламент 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно устава на европейското дружество

 2.Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 08 октомври 2001 година за допълнение на устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица,

3.Търговски закон (Обн. ДВ. бр.48 от 18 Юни 1991г и посл. Изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.)

4.Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел  (Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01. 01. 2018 г.)

5.Илиева,Р. Иванов,А Курс по търговско право , Сиела 2013г.

6.„Основни белези на европейското дружество”, Юридическо списание на НБУ („LAW JOURNAL OF NBU”), бр. 1/1010 г. 

7.Илиева, Р. – Лекции, водени през академичната 2016/2017 г.