razrabotki.net

Електронната търговия – същност, предимства и недостатъци

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

9 страници - разработка

Съдържание:

 1. Същност на електронната търговия
 1. Правна уредба на електронната търговия

Използвана литература:

 1. Моцев, М. “Електроннатърговия”, СофияИзд. “Форком”, 2001г. с.112
 2. Михайлов, Георги „ Етапи и развитие на електронната търговия“,София 2001г.
 3. Закон за електронната търговия, в сила от 24 Декември 2006 г.,Обн. ДВ. бр. 51 от 23 Юни 2006 г.,изм. ДВ. бр.105от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр. 41 от 22 Май 2007г.
 4. „Закон за защита на личните данни“ - В силаот 01.01.2002 г., доп. ДВ. бр.81от 14 Октомври 2016г.
 5. „Наредба заводене на електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения.“, В сила от 09.10.2009 г., Обн. ДВ. бр.80от 9 Октомври 2009г.
 6. Директива 2000/31/ЕО НА Европейския парламент и на съвета на Европейския съюз от 8 юни 2000 година.
 7. Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съветаот 13 декември 1999 година.
 8. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:BG:PDF
 9. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html