Razrabotki

Емпирично социологическо изследване: Насилието в семейството

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Емпирично социологическо изследване - 19 страници

Съдържание:

 1. Обосновка за провеждане на ЕСИ
 2. Тема на емпиричното изследване
 3. Цел на изследването (общественото мнение)
 4. Задача на изследването
 5. Обект и предмет на изследването (кой изследваме)
 6. Хипотеза
 7. Метод на регистрация
 8. Анкетни карти
 9. Анализ на резултатите
 10. Обобщение на резултатите от анкетното проучване
 11. Изводи и препоръки
 12. Библиография

 

Библиография

 • Ангелова 2008: Ангелова, К. Устойчиво развитие и социална политика. // Икономика и мениджмънт. Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 6.1. Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, с. 80-84.
 • Борисова, В. Алтернативи за деца в риск. София, 2003
 • Брайкова 2000: Брайкова, Т. Теория на социалната политика. София: Парадигма, 2000.
 • Воденичаров, П. 2002: Закон и контрол, мъжественост и насилие. Дискурси на престъпността, Изд. “Корект”, Благоевград
 • Гладис Акоста Варгас; Мишел Безли; Маргарет А. Шулър; Сакунтала Кардигамар-Раджасингам; Ребека П. Сюал; Арати Визан; Шейла Гима, 2000: Отговорност на държавата за домашното насилие , София, 2000
 • Златанова, В. 2001: Домашното насилие. София: Унипрес ЕООД
 • Петрова-Димитрова, Н. Социална педагогика, или педагогика на социалната работа, С., 2014
 • Цветкова, Т. 2009: Домашно насилие, Национален форум на професионалистите по здравни грижи - РК-Шумен, 09.10-10.10.2009, Шумен, Сборник резюмета, 56