razrabotki

Задължително здравно осигуряване

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод

2. Исторически преглед на здравното осигуряване

3. Същност на задължително здравно осигуряване

4. Обхват на задължителното здравно осигуряване

5. Адекватност на здравното осигуряване спрямо нарастващите претенции към здравното обслужване в Р. България

 

Използвана литература:

  • Виткова, , Европейския опит в областта на здравното осигуряване, Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 / Юбилейна пета национална конференция Свищов, 5-6 юни 2006.
  • Воденичаров, Ц., В.Борисов, Ст.Гладилов, К.Чамов, Д.Кръшков. Модел за ефективно развитие на българското здравеопазване. Здравен мениджмънт, 2005,2, 5-15.
  • Данева, Ив., Социално осигуряване, НБУ, С., 2007, 100.
  • Мръчков, В. Осигурително право, изд.Сиби 2010 г. - V-то изд.
  • Попов, М., Организация и управление на здравноосигурителни фондове и каси, Вн., Стено, 2005.
  • Закон за здравното осигуряване
  • Закон за здравето