Razrabotki

Закон за здравето

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Анализ на Закона за здравето
 3. Задължително здравно осигуряване. Основни принципи.
 4. Източници на финансиране в здравеопазването в България.

Използвана литература:

 • Доц. Гладилов, доц. Делчева, Икономика на здравеопазването, София, 2003, с. 178
 • Д. Врачовски, „Здравно осигуряване и финансиране на здравеопазването" С, 2003;
 • Проф. д-р Любомир Иванов, дмн; доц. д-р Жана Големанова, дмн; „Болничен мениджмънт ", изд. НЦОЗ, 2005;
 • Доц. д-р Мария Илиева Кадинова, „Икономика и управление на здравеопазването”, изд. ХТМУ - София , 2009г.;
 • Закон за здравното осигуряване, обн. ДВ. бр. 70 от 19 юни 1998 г.;
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, обн. ДВ. бр. 21 от 10 март 2006 г.;
 • НРД 2012 и Решения на Надзорния съвет на НЗОК (http://www.nhif.bg/);
 • Закон за здравето, в сила от  01.2005 г. изм. и доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., изм. ДВ. бр.34 от 9 Април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г., изм. ДВ. бр.67 от 28 Юли 2020г.
 • zdrave.bg