Razrabotki

Земеделските кооперации в България

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 32 страници

 

Съдържание

Увод

1.Същност и характеристики на кооперацията.

2.Видове кооперации в земеделието и селските райони.

3.Развитие на кооперациите в България – състояние и проблеми

4.Възможности за развитие на кооперациите.

Използвана литература

Използвана литература:

 • Айзен, А., Коперативите като институция. Перспективи за анализ на дейността на кооперативите като институция. В: Кооперациите и преструктуриране на аграрния сектор в България, Пловдив, 1999.
 • Албагли, К., Нормите и създателите на норми за селскостопанска продукция в процеса на европейска интеграция. В: Устойчиво развитие в преходните икономики. Възстановяване на икономическите потоци. Том I. Научни Ред. Ж.Владимиров, Г. Чобанов, СУ, София, 2002.
 • Билев, М. Състояние и тенденции на развитие на земеделските кооперации в България: Алманах научни изследвания на докторанти, Книга 11, АИ «Ценов», 2016.
 • Владимиров, Ж., Конкурентоспособност на големите земеделски стопанства в България (Предварителни резултати от емперечно изследване 2002 г.) В: Устойчиво развитие в преходните икономики. Възстановяване на икономическите потоци. Том I. Научни Ред. Ж.Владимиров, Г. Чобанов, СУ, София, 2002.
 • Ганев, Ат., Състояние и проблеми на земеделските кооперации в България. В: Кооперациите и преструктуриране на аграрния сектор в България, Институт по кооперативно дело към ВСИ – Пловдив, Институт по кооперативно дело към Хумболт университет – Берлин, Първа международна ннаучна конференция и теоретичен семинар, Пловдив, 1999.
 • Герн, Ж. П., Постигане на устойчиво развитие чрез изграждане на комплекс- на икономика. В: Устойчиво развитие в преходните икономики. Възстановяване на икономическите потоци. Том I. Научни Ред. Ж. Владимиров, Г. Чобанов, София, СУ, 2002.
 • Грановетер, М., Икономическото действие и социална структура: проблемът за вградеността. В: В: Икономика и социология, съст. и ред. Т. Чавдарова, София, Лик, 1999.
 • Закон за кооперациите, ДВ. бр.113/1999 г., посл. изм. ДВ. бр. 43/2008.
 • Кооперациите и преструктуриране на аграрния сектор в България. Институт по кооперативно дело към ВСИ – Пловдив, Институт по кооперативно дело към Хумболт университет – Берлин, Първа международна ннаучна конференция и теоретичен семинар, Пловдив, 1999.
 • Котева, Н., Изграждането на стабилни стопански единици – условие за конкурентно земеделско производство. В: Устойчиво развитие в преходните икономики. Възстановяване на икономическите потоци. Том I. Научни Ред. Ж. Владимиров, Г. Чобанов, София, СУ, 2002.
 • Кънева, Кр., Модел за изследване на земеделските производствени кооперации, С., Икономика и управление на селското стопанство, бр. 3, 2000.
 • Kънева, Кр. и др. Развитие на организационно-стопанските структури, НЦАН, ИАИ. Научен проект, С., 2005.
 • Кънчев, Ив., Състояние и развитие на земеделските производствени кооперации в България. В: Кооперациите и преструктуриране на аграрния сектор в България. Институт по кооперативно дело към ВСИ – Пловдив, Институт по кооперативно дело към Хумболт университет – Берлин, Първа международна ннаучна конференция и теоретичен семинар, Пловдив, 1999.
 • Кънчев, Ив., Юл. Дойчинова, Земеделската производствена кооперация – проблеми на прехода или на организационната форма. В: Българските предприятия: предизвикателства при присъединяването на страната към Европейския съюз. Университетско издателство «Стопанство», София, 2004.
 • Кънчев, Ив., Ал. Митева. Българската земеделска кооперация – състояние и перспективи. В: Алтернативи, бр. 3, 2004, с. 26 -27.
 • Михайлов, М., Земеделската производствена кооперация в България – предпоставки, недостатъци, възможности за развитие, сб. „Кооперациите и преструктурирането на аграрния сектор в България, Пловдив, 1999.
 • Михайлов, М. Проблеми на развитието на производствените кооперации в България. // Икономика и управление на селското стопанство, № 3, 2002.
 • Пазарът на труда 2001. Годишен обзор, Агенция по заетостта, С., 2004.
 • Разакабоана Ф., Ж. Ч. Сиди. Кооперативната система в северния регион на Брега на слоновата кост: един подход към изследване на икономическите отношения „град-село“. В: Устойчиво развитие в преходните икономики. Възстановяване на икономическите потоци. Том I. Научни Ред. Ж. Владимиров, Г. Чобанов, София, СУ, 2002.
 • Пелов, Т., Кооперациите – феномен на модерното социално пазарно стопанство. В Кооперациите и преструктуриране на аграрния сектор в България. Институт по кооперативно дело към ВСИ – Пловдив, Институт по кооперативно дело към Хумболт университет – Берлин, Първа международна научна конференция и теоретичен семинар, Пловдив, 1999.
 • Селското стопанство или митове за конкурентоспособността. Български бизнес, бр. 1, 2002.