Razrabotki

Идеен проект: „Социализиране на децата от етнически малцинства в условията на училище

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Идеен проект - 12 страници

Съдържание:

  1. Описание на контингента и групата

Контингента деца, които са включени в  изследователския проект са деца от ромски произход постъпващи на обучение в началното училище.

 

Комуникативни особености на ромските деца: българският език се явява втори за ромските деца, т.е децата са билингви.  

  1. Идеен проект за социализация

Цел:

  • Дейности:
  • Участници или субекти:
  • учители,
  • ученици от 4 клас.

 

Цели на идейния проект:

  • Изключване на унизителен тон;
  • Дискриминация – етническа, религиозна, расова принадлежност, пол, пренебрегване.

 

ЗАДАЧИ:

  1. Комплексна стратегия от мерки за придобиване на социокултурна компетентност и усвояване на социокултурна информация от 7-11-годишните ученици от етнически общности (роми).

 

  1. Технологични параметри на социализиращия процес

Първи вариант – това са часовете предвидени за дейности по интереси в полуинтернатна група (ПИГ) при целодневна училищна форма на обучение.

Втори вариант са часовете за свободноизбираема подготовка (СИП).  

Трети вариант са часовете по извънкласно четене.

Провеждане на урок по четене