razrabotki

Изследване. Анкетно проучване на продължаващо професионално обучение на учители

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - изследване/анкетно проучване

Съдържание:

  1. Увод
  2. Теоретична част
  3. Продължаващото професионално образование на учителите
  4. SWOT анализ на продължаващо професионално обучение . Силни страни:
  5. Анкета
  6. Анализ на резултатите
  7. Изводи
  8. Заключение

Литература:

Жирякова, П. (1995) ,Извънкласната и извънучилищната дейност: идеите на обновяването, обновяване на идеите- Педагогика , № 12.

Найденова, В. (2004), Професионалният облик на съвременния учител,София, Фактум.

Цанков, Николай. (2009), Компетентностният подход в образованиет, Благоевград, Унив. изд. Неофит Рилски.

Павлов, Д. (2001), Образователни информационни технологии, София, Издателство „Даниела Убенова”, модул трети.