Razrabotki

Изследване. Емпатия и комуникативна толерантност при учители в начален и среден курс

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

30 страници - изследване 

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ                                                                                                        

ГЛАВА ПЪРВА

 1. I. ЕМПАТИЯ. ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ                                         
 1. Обща характеристика на емпатията
 2. Видове емпатия
 3. Развитие на емпатичната способност  
 4. Когнитивни аспекти на емпатията                                                                     
 5. Общуване с емпатия                                                                                 
 6.     Характеристика на емпатичната способност                                        
 7. Заставане на чуждата гледна точка и емпатия
 8. Емпатия и емоционално привързване                                                     

 

 1. II. ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ ОТНОСНО КОМУНИКАТИВНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ                                                                                                                 
 2. Специфика на комуникативната толерантност
 3. Общуване без агресия

 ГЛАВА ВТОРА

   III. АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА ЕМПАТИЯ – КОМУНИКАТИВНА ТОЛЕРАНТНОСТ

 1. Организационен дизайн на изследването

       2.Емпирично изследване на влиянието на нивото на способността за емпатията върху изявата на комуникативна толерантност  при учители   в начален и среден етап от обучение                                  

        2.1 Методически замисъл на изследването                                

                        2.2 Провеждане на емпиричното изследване                             

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                    

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                    

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Андреева, Л. /1998/, Социално познание и междуличностно взаимодействие, София
 2. Голдман Д. /2000, Емоционална интелигентност, София, изд. «Кибеа»
 3. Дейвис, М. /1996/, Емпатията: Социо-психологичен подход.
 4. Кръстева, А., /2006/, Комуникативната компетентност като иманентна част от професионализма на педагога – Начално училище №2
 5. Мавродиев В., /1996/, Психология на педагогическото общуване, Благоевград
 6. Розенберг М.,  /2007/, Общуване без агресия, Изд. Кръгозор
 1. Стаматов Р., /2005/, Психология на общуването, Пловдив,
 2. Стаматов, Р. /1998/. Теорията на М. Хофман за развитието на емпатията. Отворено Образование Опит. Изследвания. Новости. София: Център “Отворено Образование”, кн. 9/10.
 3. Жекова Ст., Пенчева, E. /1989/, Съпреживяването, София
 4. Цветанска, С., /2006/, Предизвикателства в педагогическото общуване, С., Просвета
 5. Цветанска, С. /2006/, Разрешаване на конфликти: стратегии и подходи, София
 6. Цветанска, С. /2005/ Комуникативни техники за разрешаване на конфликти, Педагогика 11.
 7. Бойко, В. /1996/, Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других, М.
 8. Большой психологический словарь, сост. Мещеряков Б., Зинченко В., «Олма-пресс», 2004 г.
 9. Оксфордский толковый словарь по психологии, /2002/, ред. А.Ребер
 10. Роджерс, К., /2002/, Клиент-центрированная психотерапия, Москва, изд. «ЭКСМО-Пресс»
 11. Философский энциклопедический словарь. 1997, М.
 12. Moore, P., Adler N, Robertson P., /2000/, Medical malpractice: the effect of doctor - patient relations on medical patient perceptions and malpractice intentions. West J Med Oct; 173(4): 244-50
 13. Rogers С., /1975/, Empatic: an unappreciated way of being / The Counseling Psychologist.. V. 5, N 2. P. 2—10.
 14. Директива на Съвета 2000/ 43/ ЕС
 15. Директива на Съвета 2000/ 78/ ЕС
 16. Сп. „Реторика и комуникации”