razrabotki

Изследване на агресивността на юношите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - изследване

Съдържание

  1. Увод
  1. Теоретична постановка на проблема
  1. Организация и реализиране на емпиричното изследване
  1. Анализ на резултатите получени от проведената анкета.
  1. Обобщения и изводи от проведеното емпирично изследване

 

Използвана литература

  1. Димитрова, И., Стимулатори на детската агресия, сп. Обществено възпитание, бр.1, 2007г.
  2. Димитрова, Н., Превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в България, сп. Обществено възпитание, бр.3, 2008г.
  3. Манчева, Р. “Конфликтуване на ценностите в пубертетна възраст”, Актуални проблеми на психологията на прага на третото хилядолетие, ЮЗУ Благоевград, 2002 г.
  4. Чурукова, Л., и кол. Педагогика на девинатността“, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2015 г.