razrabotki

Изследване на социално-интегриращите функции на приемното семейство

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

23 страница - изследване

Съдържание:

 1. Увод
 1. Теза    
 1. Теоретична част

3.1. Уточняване на дефиницията на понятието приемна грижа

3.2. Мотиви за  приемна грижа като алтернативна социална услуга

3.2. Приемна грижа и приемно семейство в България в контекста на нормативната уредба.

3.3. Предпоставки за девиантност при прилагане на приемна грижа в България.

3.4. Видове приемна грижа. Професионално и доброволно приемни семейства.

 1. Теза: „Броят на приемните семейства в България расте – или от незнание и страх, към разбиране, толерантност и подкрепа”

4.1.   Изследване нагласата на българския народ към услугата приемна грижа

 1. Обобщение
 1. Описание на случай
 1. Решение на казуса
 1. Заключение

 

Използвана литература:

 1. Борисова. М., Приемната грижа в кадър и в перспектива. С., 2007.
 2. Нунева, С., Актуално състояние и възможности за използване на приемното семейство като алтернатива на грижата за деца в институции. В:Педагогика, 8/2000.
 3. Тодорова, Ир. Детето в родителското, осиновителското, приемното семейство и институционалния дом. С., 2013.
 4. Цветанова, В. Приемното семейство – нормативна база и социално-педагогически аспекти. Сп. Педагогическата наука теория и практика. 4/2013, с. 229
 5. Чурукова, Л. Педагогика на девиантността”, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград 2015.