razrabotki

Изследване. Продължаващо обучение в предприятията

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 18 страници - разработка и изследване

Съдържание:                                             

Теоретична част

  1. Продължаващото обучение е част от обучението през целия живот.
    • Състояние на продължаващото обучение в предприятията
    • Управление на професионалното обучение на ниво предприятие

SWOT анализ

Изследователска част

АНКЕТА

Анкетното проучване се организира във връзка с изграждане на система за развитие и подражание на продължаващото професионално обучение на човешки ресурси заети в сферата на дървообработването и мебелното производство.

Целта на анкетното проучване е да се проучат възможностите за достъп и предлагане на професионално обучение на служители заети в сферата на мебелната промишленост за постигане на сравнимост с европейските практики в тази област.

Анкетата съдържа 20въпроса.

Отговори и анализ на анкетата

Литература:

  1. Богданска Д., Характерни особености на работната сила в мебелните предприятия, Проблеми на предприемачеството, Сборник научни статии. Благоевград, 2011.
  2. Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Браншови монитор, юли 2012.
  3. Европейски секторен монитор на дървообработващата и мебелна промишленост, 2009.
  4. Иванова Д. и кол., Конкурентоспособност на мебелните предприятия в България. София, 2010.