razrabotki

Изследване. Продължаващо професионално образование в сферата на търговията

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници- изследване

Съдържание:

Теоретична част

SWOT анализ

Анкета

Отговор и анализ на въпросите от анкетата

Заключение и изводи

 

Литература

  1. Стратегия „Европа 2020 ”
  2. Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2012 – 2020 г.
  3. Проучване на образователната и професионално-квалификационна структура на заетите и работната сила на национално, секторно и регионално ниво – Авторски колектив с Людмила Векова.
  4. Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Търговия на едро” – БСК, Съюз на търговците в България.
  5. Синтезиран доклад за стандартите за качество в обучението по професионално ориентиране в избрана страна от Европа – съкратена версия – Барбара Родър.
  6. Влияние на икономическата криза върху националната система за индустриални отношения в България. Политиките като ключов инструмент на възстановяването – Л. Томев.