Razrabotki

Изследователски проект. Готовност за обучение и адаптация на малкия ученик в училище

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Изследователски проект - 21 страници

СТРУКТУРА НА ПРОЕКТА

 1. Увод

2. Теоретична обосновка на изследването

3. Проблемът за готовността за обучение на малкия ученик в педагогическата и психологическа литература

4. Адаптация на детето за училище

5. Представяне на резултатите от проведеното емпирично проучване

6. Формулиране на цел и задачи на емпиричното изследване

7. Подбор на инструментариум

8. Провеждане на емпиричното проучване

9. Резултати от проведената анкета с ученици

10. Изводи от осъщественото изследване

Използвана литература

Приложение

Използвана литература

  • Бижков, Г., Педагого-психологичиска диагностика. II част.Методи. „Св. Климент Охридски”, С., 2003
  • Голман, Д . Емоционалната интелигентност. София, „Изток-Запад“. С., 2011.
  • Захариева, Р . Диагностична методика за изследване на способностите на детето, необходими за обучение и учене в 1i-ви клас . В: Б. Минчев [ред .] Ръководство за изследване на детето, част 2. софия, Веда-словена– Ж.Г. 2004
  • Кардашева, А. Психология за родители.. 2006.
  • Петрова, Н. Фактори, формиращи социалната адаптация към училищната среда при постъпването в първи клас//Сп. Педагогически форум, извънреден брой. С., 2017.
  • Фиданска, Ал., Николова, Т. Форми за по-добра адаптация на бъдищите първокласници в училище//Сп.Традиции и иновации в образованието. Научен форум. София, 1 – 3 ноември, 2013