Razrabotki

Изследователски проект: Етнически общности и социално възпитание

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - изследователски проект

Съдържание:

 1. Въведение

           

 1. Теоретична обосновка на изследването
 2. Етнически общности и социално възпитание
 3. Интегрирано обучение на деца от малцинствен етнически произход
 • Методологическа и организационна обосновка на изследването.
 1. Концепция на изследването
 2. Емпирично изследване
 3. Анализ на получените отговори
 4. Изводи

           

Използвана литература:

 1. Божилова, В. Понятиен апарат и етапи на социалната работа с общности. В: ГСУ, Факултет по педагогика, Книга Социални дейности, том 101, 2009.
 2. Боянова, В. Подготовка за семеен живот на бъдещи родители с различна етнокултурна принадлежност. Сп. Интеркултурно образование, бр.1/2006.
 3. Колева, М., „Социално развитие и възпитание на детето“, Бл., 2013.
 4. Колева, М., Педагогическата реалност и социалното развитие на 6 - 7 годишното дете. В сб. Съвременни тенденции в предучилищното възпитание., С., 2011.
 5. Мизов, Б., Българските цигани - бит, душевност, култура, том 1, София, 2006.
 6. Нунев, Й. Мениджмънт на етнокултурното разнообразие в образованието с фокус към интеграцията на уязвимите малцинства. С., 2009.
 7. Пашова, А., Ромското дете и проблемите на неговата социализация, Ромското дете и неговата социализация, УИ Неофит Рилски, Благоевград, 2003.