Razrabotki

Изследователски проект. Тема: Гражданското образование в началния образователен етап

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Учебен изследователски проект - 18 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Теоретично представяне на проблема
 3. Представяне на резултатите от проведено емпирично проучване
  • Цел, задачи, обект, предмет и методи на изследване
  • Провеждане на емпирично проучване
  • Количествен и качествен анализ на данните от емпиричното проучване
 4. Изводи
 5. Заключение
 6. Използвана литература
 7. Приложение /анкетна карта/

 

Използвана литература:

 1. Балкански, П, Захариев, З., Въведение в гражданското образование., ИК., „Ласка” С 1998.
 2. Вълчев, Р., Гражданско образование, Книга за учителя. Център „Отворено образование” София 1994.
 3. Гюрова, В., В. Божилова. Възможности за обучение по гражданско образование в училище. V: Стратегии на образователната и научната политика. Бог. XIII, кн. 3, 2005.
 4. Делор, Ж. Образованието – скритото съкровище. Доклад на Международната комисия за образование за ХХІ век пред UNESCO, 1996, PARIS, пр. на бълг., с. 20.
 5. Иванов, И. Вапроси на гражданското образование. Шумен: Аксиос, 2000.
 6. Закон за учебното и учебното образование, 2016.
 7. Коларова, Д. и др. Гражданското образование чрез класните и извън класните дейности в училище, сп. „Стратегии на образователната и научната политика” изд. МОН-НИО София 1997.
 8. Минчева – Ризова, Марияна и др., Модели на обучение по правата на детето, Книга за учителя 1-4 клас изд Съучастие Варна 2000.
 9. Наредба № 3 от 21.09.2016 г. за гражданското, издаването, екологичното и интеркултурното образование. – V: ДВ, бр. 80/11.10.2016 г. 5. Учебни програми по околен свят, човекът и общение.
 10. Патрик, Дж. Рамката за национално оценяване на образователния напредък по гражданско образование. ERIC Дайджест. ED410179, 1997-05, http://202.198.141.51/upload/soft/0-article/024/24068.pdf.
 11. Учебни програми по околен свят, човекът и общуването
 12. Учебно ръководство по проекти TPACIE: обучение по гражданство и междукултурни отношения в Европа. Габрово, Експрес, 2009.