Razrabotki

Иновативни подходи в мултикултурната класна стая

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 21 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Мултикултурната образователна среда
 3. Мултикултурна класна стая
 4. Иновативни подходи в мултикултурна класна стая

4.1.      Професионални програми за квалификация за работа в мултиетнически класове

4.2.      Прилагане на проектнобазираното образование в мултикултурна класна стая

4.3.      Техники за създаване на благоприятни социално-психологически условия за работа:

4.4.      Иновативни и интерактивни игри

4.4.1.   Представяне на интерактивни игри за работа в мултиетническа среда

 1. Заключение

Литература:

 • Ангелова, Л., Б. Ангелов. Основи на педагогическата компетентност. УИ „Св. Кл. Охридски", С., 2006.
 • Баева, М. Педагогика на приобщаването – включващо образование. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2009.
 • Гюров, Д. Педагогическото взаимодействие. Иновационен модел за изграждане на единна социално-педагогическа система „Детска градина - училище". УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2006.
 • Дмитриев, Г. Д. Многокультурност как дидактический принцип. В: Педагогика, 2000.
 • Иванова, И. Образованието: мулти или интеркултурност. Шумен, 2002.
 • Колева, И. (2012). Етнопсихологически модел на образователното взаимодействие. София: РААБЕ.
 • Костадинова,М., Интерактивни игри Знам и мога за малки и големи, Изкуства, С, 2015
 • Нунев, Й. Ромите и процесът на дсегрегация в образованието. С., 2006.
 • Русинова, Е. Педагогическо взаимодействие за творчество. С., 2006.
 • Тодорова, Т. Характерни признаци на игровия метод на обучение. Сп. Начално образование, бр. 4/2003.
 • Тоцева, Я. Интеркултурно образование и образователна интеграция в българското училище. Сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, бр.4/2010.