Razrabotki

Качествено изследване: Противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Качествено изследване - 17 страници

Съдържание:

 1. Тема на качественото изследване
 2. Цел на качественото изследването
 3. Качествен метод на изследване
 4. С кого ще се проведе изследването
 5. Провеждане на дълбочинно интервю
 6. Анализ
 7. Библиография

Библиография:

 • Анализ на състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните//Сп. Обществено възпитание, № 2/2012
 • Данни на НСИ (НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ). 2018
 • Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) съществува от 1961г, в сила от 15.03.1958 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г.
 • Карагьозова, Н. Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – държавни субекти на превантивната дейност с малолетните и непълнолетните правонарушители//Организация и управление на училището и детската градина, № 5/2015
 • Манчева, Р. Диагностика на личността с девиантно поведение. Бл., 2017
 • Манчева, Р. Социалните норми – детерминанти на девиантното поведение//Годишник по психология., Благоевград, № 3/2012, с. 146
 • Марулевска, К. Социално-педагогическите институции и организации в системата за превенция на детското асоциално поведение. (Сборник статии). Бл., 2011
 • Миленкова, В. Образование и девиации. Бл., 2014
 • Попова, С. възпитание и превенция: концептуални и терминологични уточнения//Сп. Педагогика, № 6/2014
 • Рангелова, Е. Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - необходима институция//Сп. Обществено възпитание, № 1/2016
 • Филипова, Н. //Противообществените прояви и превантивната дейност – състояние и противоречия. Тодорова, Л. Превенция на асоциалните прояви на учениците (сборник студии). Бл., 2011