Razrabotki

Култура на предприемачеството в съвременните условия на динамична икономика

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание

  1. Въведение
  2. Роля на предприемачеството и иновативността в културата
  3. Новите медии и култура на предприемачеството
  4. Иновациите като специфичният инструмент на култура на предприемачеството
  5. Културно предприемачество в България
  6. Добри примери за предприемачески практики в България
  7. Обобщение и заключение

Използвана литература:

Бакши, Х. и Тросби, Д., 2014. Иновативност в културата. В: И. Кабаков, съст. Идеи в мениджмънта и политиките за култура 2007-2013, София: УИ „Св. Климент Охридски”, стр. 190-210.

Добрева, Н., 2015. Културното предприемачество в контекста на новите технологии. В: Научният Еверест. Мечта или Реалност. София: Авангард Прима, с. 229-234.

Добрева, Н., 2015. Културно предприемачество в политиките на Европейския съюз. В: Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения, Сборник с доклади от международна научна конференция. Том 1. Варна: Изд. „Наука и икономика“, с. 195-201.

Дракър, П., 2002. Иновации и предприемачество. София: Изд. „Класика и Стил“.