Razrabotki

Маркетинг и пазар на образователни услуги. Същност, видове, цели, особености.

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страница 

Маркетинг и пазар на образователни услуги. Същност, видове, цели, особености

 

Съдържание

 

 1. Увод
 2. Пазар на образователни услуги
 3. Пазарен подход за повишаване качеството на образованието
 4. Пазарна среда и маркетингов подход в образованието
 5. Заключение
 6. Използвана литература

 

 

 

Литература

 • Андреев, М. Дидактика. Теория на обучението, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1996.
 • Балкански, Л., Училищен мениджмънт, С., НИИО, 2000.
 • Георгиева, В. Образователен маркетинг, Университетско издателство „Неофит Рилски, Благоевград, 2005.
 • Георгиева, В. Образователният маркетинги и рекламата в стратегиите на бразователните институции, във Въпроси на образователния мениджмънт, ЕксПрес, Габрово, 2009
 • Класова, Св. и др. Въведение в маркетинга, Университетско издателство „Стопанство“, София, 1999.
 • Първанова, Й. И др. Управление на съвременното училище. Предизвикателства и перспективи, Екс-Прес, Габрово, 2013
 • Радев, Пл. Обща училищна дидактика, Университетско издателство „Паисий Хилендарски, Пловдив, 2005.
 • Henig, J. R. (Rethinking School Choice: Limits of Market Methaphor, Princeton, NJ:1994