Razrabotki

Марки. Обект на закрила. Видове. Съдържание на правото върху търговска марка.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници 

Съдържание

 1. Увод

 1. Марки – същност
 • Видове марки
 1. Търговски марки – класификация
 • Аспекти на търговската марка
 • Регистрация на търговска марка
 • Международна регистрация на марка
 • Юридически изисквания спрямо търговската марка
 1. Съдържание на правото върху търговска марка

4.1. Правна защита на марка

Литература:

 • Абаджимаринова, Румяна, Търговска марка - Бренд, изд. "Сиела", София, 2006.
 • Добрева, Д. Труд и право. С., 2017.
 • Владимиров, Ив., „Търговско право“, С., 2000.
 • Закон за марките и географските означения, ДВ. бр.81 (14 Септември 1999 r.). изм. и доп. ДВ. бр.61 от 24 Юли 2018г., отм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019г.
 • Златева, Д. Търговски марки и реклама на стоките. Варна: Наука и икономика, 2015.
 • Иванова, Аг., Иванов, И. Търговски марки – Опозиции. С., 2015
 • Попова, Ж., Право на Европейския съюз, С.,
 • Рифкин, Джереми, Епохата на достъпа: Новата култура на хиперкапитализма, в която целият живот е платено преживяване, изд. "Атика", София, 2001.
 • Саракинов, Г. Право върху търговска марка в Република България. София. Сиби. 2009.