Razrabotki

Мотивацията като фактор за управление на личността

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 42 страници

Съдържание

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА МОТИВАЦИЯТА

 1. Теоретичен обзор на феномена мотивация
 2. Същност и видове мотивация
 3. Мотиви, мотивация и развитие на личността

ГЛАВА ВТОРА

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА

 1. Изследване на мотивацията и кариерните нагласи на учителите
 • Етапи на изследванеo
 • Характеристика на извадката
 1. Анализ на резултатите на изследването

2.1. Мотивация на учителя

2.2. Кариерни нагласи на учителя

2.3. Взаимовръзка между мотивацията и кариерните нагласи на учителя

2.3.1.Учители с хоризонтално движени

2.3.2. Учители с вертикално движени

2.3.3. Учители с периферно движение

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

ЛИТЕРАТУРА:

 1. М. Армстронг, М. Управление на човешките ресурси. 1993.
 2. Бодурова П., Организационно поведение, 1998.
 3. Бонева, Л. Професионалното усъвършенстване, квалификацията и развитието – важни фактори за мотивиране на учителските кадри.//Сп. Педагогика, бр.1/2009.
 4. Вачкова, Е и колектив, Ефективно управление на човешките ресурси – практически наръчник, РААБЕ, С., 2005.
 5. Величков, А., Личност и вътрешна мотивация. Психология на вътрешния контрол. С., 1999
 6. Енциклопедия по психология. Наука и изкуство, С., 1998.
 7. Захаринова, М. Мотивация и професионална адаптация.//Сп. Образование и професия. бр.3/1996.
 8. Илиева С., Организационно развитие,  СУ., 2006.
 9. Иванов И., и др., Основи на мениджмънта, ИПК “Св. Евтимий Патриарх Търновски” Велико Търново, 1999.
 10. Маслоу, Ейбрахом. Мотивация и личност. Издателска къща „Кинеа“, 2001
 11. Николов, П., Н. Александрова, Л. Кръстев. Педагогическа психология. Бл.,2007.
 12. Рибарска, Е.,В.Василев., Управление на човешките ресурси в публичната сфера, Алфаграф, С., 2006.
 13. Савов В., Основи на управлението, София, УИ"Стопанство", 1996.
 14. Ушева, М. Управленски бизнес етикет. УнИ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2010.