Razrabotki

Нетрадиционно наблюдение По книгата на Марио Маринов „Нови религиозни движения“

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Анализ - 13 страници

Анализ: Трудът на Марио Маринов „Нови религиозни движения“ прави опит да анализира новите религиозни движения в България през периода 1990 – 2008 година, въпреки, че те не са възникнал феномен, който се вписва в българската социална реалност от този период. През този период са открити зависимости на новите религиозни движения в България с две главни сфери: семейството и бизнеса.

         Авторът засяга основният проблем между новите религиозни движения в България  и по-общите проблеми в развитието на българското общество в разглеждания период.

         Главните проблеми н труда на Маринов засяга връзките на зависимост на някои нови религиозни движения с основни социални сфери.

Основната теза, която защитава автора е, че съществува зависимост между различните фази на развитие на българското общество в периода 1990 – 2008 година и присъствието на определени типове.

В първа глава, автора прави социологическа концептуализация на новите религиозни движения.  Извършен е сравнителен анализ  на теоретични модели.

Във втора глава авторът осмисля проблемът за семейството в обединителното движение и други нови религиозни движения в България.

В трета глава, авторът прави връзката с втората главна сфера: бизнесът. В тази глава: Бизнесът и новите религиозни движения: квазирелигиозни корпорации. Случаят „Аквасирс“.

Четвърта глава проблематизира НРД не само като социален проблем, а като проблем на социологията и разглежда типовете социално конструиране.

Използвана литература:

Маринов, М. Нови религиозни движения. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2011.