razrabotki

Нормативни документи в Детската градина. Заплащане /финансиране/ на Детската градина.

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

9 страници - реферат

Резюме:

За разлика от много други правни институти, въведени от законодателството на Република България системата на финансиране на детските градини и училищата чрез прилагане на делегирани бюджети и разходни стандарти през годините запазваше своите параметри и беше относител­но постоянна като законодателна рамка. Това обстоятелство беше константно независимо от факта, че преди уреждането на системата на фи­нансиране чрез прилагане на делегирани бюджети и разходни стандарти в Закона за народната просвета в сила от 2013 г. законодателната уредба на делегираните бюджети беше давана със закона за държавния бюджет за съответната година, т.е. законодателят имаше доста широка възмож­ност да модифицира и променя начина на финансиране на училищата всяка бюджетна година. По този начин системата на делегирани бюджети придоби характеристика на ясна, прозрачна, устойчива във времето сис­тема, с трайни основни характеристики и неподатлива на краткосрочни законодателни подобрения, които биха намалили нейната предвидимо от и предвид това редуцирали полезността й.

С голямо удовлетворение можем да констатираме, че тази линия се е запазила и с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование. Много добър сигнал е, че влизането на закона в сила е отложено към 01.08.2016 г., което позволява пълното реципиране и възприемане на закона в звената на предучилищното образование, като поставя и влизането в сила на закона в зависимост от времевите особености на учебния процес, а не от други външни за него фактори като напр. финансова година.

Използвана литература:

  • Практически наръчник „Организация на предучилищното образование“, октомври, 2016.
  • Закон за предучилищно и училищно образование
  • Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищно образование