Razrabotki

Образна диагностика. Основни понятия

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 29 страници 

Съдържание

 1. Определение
 2. Методи на образната диагностика

Основни диагностични методи

Конвенционална рентгенова диагностика

Термография

Ултразвукова диагностика (ехография)

 1. Основни групи образни изследвания

Рентгеновите лъчи

Рентгеноскопията

Рентгенокимографията

Фонокардиографията

Ангиокардиографията

Ехокардиография

Радиоизотопното изследване

Ехографията

Ултразвуково изследване на кръвоносните съдове

При 24-часов ЕКГ запис (ХОЛТЕР ЕКГ)

ХОЛТЕР за артериално налягане.

Полиграфският запис

Коронарна катетеризация и коронарография.

Компютърно-томографска ангиография.

Koмпютър-томографското и магнитнорезонансно изследване

Магнитно-резонансното изследване

Магнитно-резонансна томография (МРТ)

Ядрено магнитният резонанс

Позитронно-емисионна томография (ПЕТ скенер).

 1. Основни раздели на образната диагностика
 2. Лечебни заведения за осъществяване на образна диагностика
 3. Изисквания към специалистите по образна диагностика:
 4. Заключение
 5. Изводи


Използвана литература

 • Асенова Д., П. Михова, Ръководство по акушерство и гинекология за медицински сестри, Летера, София, 2012.
 • Белоев.Й. „Грижи за болния и сестринска техника“, гр. София 2000.
 • Битнер.Р „Наръчник по рентгенология“, гр. София 2005.
 • Даскалов , И и кол. Атлас по ултразвукова диагностика. Издателство „Медицина и физкултура“. София, 2008.
 • Любенов. И. „Инструментална кардио-диагностика“, гр. София 2002г
 • Малеев.А „Вътрешни болести“, гр. София 1990.
 • Рентгенология и радиология – учебник за студенти медици, под ред. на проф. Л. Величков, изд. Медицина и физкултура, София 1989 г