Razrabotki

Обучението на възрастни – андрагогика

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници 

Съдържание

 1. Увод
 1. Същност и определение на андрагогиката
 1. Образование и обучение на възрастните в съвременния свят
 2. Предмет и задачи на андрагогиката.
 3. Андрагогически дисциплини
 4. Андрагогиката като самостоятелна наука.
 5. Описание на добра медицинска практика
 6. Принципи на обучението на възрастни в обучението по безопасност и здраве
 7. Заключение

Ползвана литература: 

 1. Катански, Ч. Перманентно образование и учене през целия живот, София, 2005.
 2. Квалификационни характеристики на специалността „Гериатрични грижи“ на Медицински колеж при Тракийски университет, Стара Загора, от 2015 г., 2016 г.,2017 г.;
 3. Кривирадиева, Б. Сп. Обществено възпитание, бр.2/2005.
 4. Петров, П., М. Атанасова. Образованието и обучението на възрастните, София, 2003.
 5. Шарланова, В. Преподавателят в съвременното обучение на възрастни//Сп. Педагогически форум, бр. 1., 2013.
 6. Шарланова, В. Модел за обучение на педагогически кадри за кариерно развитие//Сп. Известия, т. 19, 2011.