razrabotki.net

Обхват и задачи на държавния вътрешен финансов контрол

Продажна цена Цена 48.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

1

Съдържание

I. Увод

II. Държавен финансов контрол

 1. Предмет и теоретични основи на финансовия контрол
 2. Същност, принципи и цели на финансовия контрол
 3. Вътрешен контрол – същност, цел и организация. Интегрирана рамка за вътрешен контрол – COSO

III. Системи на държания вътрешен финансов контрол

 1. Система за предварителен контрол
 2. Системата на двойния подпис
 3. IV. Делигирани вътрешни одитори
 4. V. Проблеми пред системите за вътрешен финансов контрол
 5. VI. Обобщение

Използвана литература:

 1. Списание “Финансов контрол”, бр. 2, 2010
 2. Списание “Финансов контрол”, бр. 2, 2012
 3. Закон за държавния вътрешен финансов контрол, ДВ, бр. 92, 2012
 4. Донев, К. и др. Теория на финансовия контрол. Варна, Наука и икономика, 2010
 5. Кучев, Ст., „Финансово право”, С., 1999
 6. Стоянов, Ив., „Финансово право”, изд. Фенея, С., 2010