Razrabotki

Роля на учителя за оптимизиране на комуникацията със семействата в интеркултурна среда

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

 

Съдържание

 1. Увод
 1. Муктикултурна комуникация
 1. Роля на учителя за добра комуникация със семействата в интеркултурна среда
 1. Създаване на действащи стратегии за успешна комуникация със семействата в интеркултурна среда
 1. Заключение

Използвана литература:

 • Андонова, А. Интеркултурно образование. 1996.
 • Иванов., И.Проблеми на интеркултурното образование. Шумен., 1997.
 • Иванова, И. Образованието: мулти или интеркултурност. Шумен, 2002.
 • Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г., обн. ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г.
 • Гюров, Д, Гюрова, В. Модели на педагогическо взаимодействие семейство - училище, Просвета. 2008.
 • Гюров, Д. Педагогическото взаимодействие. Иновационен модел за изграждане на единна социално-педагогическа система „Детска градина - училище". УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2006.
 • Нунев, Й. Ромите и процесът на дсегрегация в образованието. С., 2006.
 • Тоцева, Я. Интеркултурно образование и образователна интеграция в българското училище. Сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, бр.4/2010.